Írjon nekünk

Feltételek és feltételek

VŠEOBECNÉ INFORMACE – odstoupení od smlouvy, reklamační řád, o reklamaci, o ochraně osobních údajů

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy.
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena po odečtení manipulačního poplatku.

• odešlete dopis (email) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
• zboží nám prosím zašlete na adresu: e-manikury.cz Jana Jašková, Křenická 2253/11,Praha 10, 100 00 spolu s dokladem o koupi.
• zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamční řád
• na odebrané zboží platí záruka 2 roky od data doručení na Vaší adresu!
• záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
• doporučujeme, abyste po převzetí zboží okamžitě prohlédli a zjištěné závady oznámili do 3 dnů telefonicky nebo e-mailem, poštou nebo osobně na adrese uvedené na stránce o společnosti.
• ve svém oznámení uveďte podrobný popis zjištěné závady. Zboží je zapotřebí dodat k reklamaci kompletní.
• na základě předloženého vadného kusu zboží budete do 4 dnů informováni o dalším postupu vyřizování reklamace a to buď výměnou zboží nebo vrácením peněz.
• pokud je k vyřízení reklamace potřebný posudek dodavatelské organizace, může vyřízení reklamace trvat 30 dnů.

Reklamace uplatněná v záruční době
1) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku v souladu se zněním zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že s výše uvedenými reklamačními podmínkami souhlasíte.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Jašková IČ 67419976 se sídlem Křenická 2253/11, 100 00 Praha 10 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Křenická 2253/11, Praha 10 - Strašnice, 100 00
email: info@e-manikury.cz
telefon: +420 773 883 553
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Simplia.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Coocies

Pokud uživatel užije IS, poskytovatel může určité informace shromažďovat automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a prostřednictvím metody clickstream. Informace, které tímto způsobem poskytovatel shromažďuje, zahrnují IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v IS a data a časy návštěvy IS. „Cookie“ je datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. Poskytovatel využívá soubory cookie v IS pro jeho vylepšení a poskytování služeb a zajišťování funkčnosti uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od uživatelů. Mezi příklady patří zapamatování si informací, jak se uživatel pohybuje stránkou za účelem usnadnění práce pro uživatele a poskytnutí pokud možno vhodné nabídky služeb. Tyto soubory cookie umožňují IS zapamatovat si, jaké možnosti uživatel zvolil, čímž mu zajišťuje větší funkčnost. Například funkční soubory cookie umožňují IS zapamatovat si nastavení, které je pro uživatele specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho uživatel nastaví. Analytické soubory cookie poskytovateli umožňují shromáždit data související s používáním IS, včetně obsahu, na který uživatel klikne při prohlížení IS za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu IS. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související s IS. Cílené soubory cookie si pamatují informace týkající se uživatelova využívání IS, aby poskytovatel uživateli mohl poskytnout propagační a jiné zacílené informace v IS.


Dále poskytovatel může automatizovaně prostřednictvím metody clickstream získávat záznam obsahu, na který uživatel kliká při prohlížení IS. Poskytovatel může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků IS. Pomocí svého prohlížeče může uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies omezit nebo zablokovat (zakázat). Internetové prohlížeče nabízí způsoby, jak omezit nebo zrušit soubory cookie. Poskytovatel upozorňuje uživatele na to, že bez souborů cookies pravděpodobně nebude moci používat některé funkce IS.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@e-manikury.cz.

  1. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
  7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

                                                                           

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK - elállás a szerződéstől, panaszeljárás, panaszok, adatvédelem

Az elállási jog gyakorlásának feltételei és eljárása.
A 2000. szeptember 14-i 367/2000. sz. törvény értelmében Önnek, mint vásárlónak joga van elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. Ha úgy dönt, hogy ezen időszakon belül eláll, kérjük, tartsa be az alábbi feltételeket. Ha Ön megfelel ezeknek a feltételeknek, a vételárat a kezelési költséggel csökkentve visszatérítjük Önnek.

- Küldjön egy levelet (e-mailt) a következő címen: "Egyoldalúan el kívánok állni a szerződéstől (rendelésszám), és kérem az áruért kifizetett összeg visszatérítését (ha visszatérítést kér, kérjük, adja meg a számlaszámát)". Dátum és aláírás
- Kérjük, hogy az árut a következő címre küldje el: e-manikury.cz Jana Jašková, Křenická 2253/11,Prague 10, 100 00 a vásárlást igazoló bizonylattal együtt.
- Az árunak eredeti, sértetlen csomagolásban, használatlanul, sértetlenül, hiánytalanul (tartozékokkal, jótállási jeggyel, használati utasítással stb. együtt) kell lennie. Ne küldje el az árut utánvéttel, javasoljuk, hogy biztosítsa az árut.
- Ha az áru visszaküldésének minden fenti feltétele teljesül, akkor az áru fizikai átvételét követő 5 munkanapon belül banki átutalással vagy banki átutalással küldjük el Önnek az áru ellenértékét az Ön számlájára.
- A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén sajnos nem tudjuk elfogadni a fogyasztói szerződéstől való elállást, és az árut a feladó költségére visszaküldjük.

Panaszkezelési eljárás
- az átvett árura a címre történő kiszállítástól számított 2 év garanciát vállalunk!
- A garancia nem terjed ki a normál használatból eredő kopásra, a használat időtartamával arányos anyagváltozásra, illetve a termék nem megfelelő karbantartásából és használatából eredő hibákra, amelyek nem tekinthetők hibának.
- Javasoljuk, hogy az áru átvételét követően azonnal vizsgálja meg az árut, és az esetlegesen észlelt hibákat 3 napon belül jelezze telefonon vagy e-mailben, postai úton vagy személyesen a cégoldalon megadott címen.
- Kérjük, hogy a bejelentéshez mellékelje a talált hiba részletes leírását. A reklamációhoz az árut hiánytalanul kell leszállítani.
- A benyújtott hibás árucikk alapján 4 napon belül tájékoztatjuk Önt a reklamáció további menetéről, akár az áru kicserélése, akár a pénz visszafizetése útján.
- Ha a reklamáció rendezéséhez a szállító véleménye szükséges, a reklamáció rendezése 30 napot vehet igénybe.

A jótállási időn belül benyújtott reklamációk
1) Ez a panaszeljárás a Polgári Törvénykönyvvel összhangban, a fogyasztóvédelmi törvény szövegezésével összhangban készült, és a jótállási időn belül reklamált árukra vonatkozik.

2) A jótállási igény érvényesítésének joga a következő esetekben szűnik meg:
- az áru sérülése a szállítás során (az ilyen sérüléseket a szállítmányozóval az átvételkor kell rendezni)
- a terméken lévő védőpecsétek és matricák (ha vannak ilyenek) törése,
- helytelen kezelés
- az árut az időjárás viszontagságai károsították
- az áru túlzott terhelés vagy használat következtében sérült meg

A megrendelés elküldésével Ön egyben megerősíti, hogy elfogadja a fenti visszaküldési feltételeket.

Adatvédelmi irányelvek

I.
Alapvető rendelkezések
A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének (7) bekezdése értelmében Jana Jašková, személyi azonosítószám: 67419976, székhelye: Křenická 2253/11, 100 00 Prague 10 (a továbbiakban: "Adatkezelő").
Az adatkezelő elérhetőségei a következők
Cím: Křenická 2253/11, Prague 10 - Strašnice, 100 00 Prága 10 - Strašnice
e-mail: info@e-manikury.cz
telefon: +420 773 883 553
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy konkrét azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.
Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.
A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái
Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése során szerzett meg.
Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és szerződéses adatait.

III.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő
az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti direkt marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése),
az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben, az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel meg árut vagy szolgáltatást.
A személyes adatok feldolgozásának célja
az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az adatkezelő általi teljesítése.
kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek küldése.
Az adatkezelő részéről nincs automatikus egyedi döntéshozatal a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen adatkezeléshez.

IV.
Adatmegőrzési időszak
Az adatkezelő a személyes adatokat megőrzi
az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor.
A megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.
A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)
A személyes adatok címzettjei a következő személyek
akik a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében részt vesznek,
a webáruház (Simplia.cz) üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások.
marketingszolgáltatások nyújtása.
Az adatkezelő nem ad/nem kíván személyes adatokat továbbítani harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatók / felhőszolgáltatók.

VI.
Az Ön jogai
A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Önnek jogai vannak
A GDPR 15. cikke értelmében joga van hozzáférni személyes adataihoz,
a GDPR 16. cikke értelmében joga van személyes adatainak helyesbítéséhez, illetve a GDPR 18. cikke értelmében a feldolgozás korlátozásához.
A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.
a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján.
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen általános szerződési feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére küldött levélben.
Önnek joga van továbbá panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették.

VII.
Személyes adatok biztonsági feltételei
Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.
Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítására.
Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII.
Záró rendelkezések
Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi feltételeket, és azokat teljes egészében elfogadja.
Ön az online megrendelőlapon keresztül a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A beleegyező négyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán.

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.

Coocies

Ha a felhasználó IS-t használ, a szolgáltató bizonyos információkat automatikus módon gyűjthet, például sütik és a clickstream módszer segítségével. A Szolgáltató által ily módon gyűjtött információk közé tartozik az IP-cím, a webböngésző tulajdonságai, az eszköz tulajdonságai, az operációs rendszer, a nyelvi beállítások, a hivatkozó URL-ek, az internetes szolgáltatásban végrehajtott műveletek, valamint az internetes szolgáltatásban tett látogatások dátuma és időpontja. A "cookie" egy olyan adatfájl, amelyet egy webszerver küld a Felhasználó számítógépére vagy más, az internethez csatlakoztatott eszközre, hogy egyedileg azonosítsa a Felhasználó webböngészőjét, vagy hogy különböző információkat és beállításokat tároljon a webböngészőben. A Szolgáltató cookie-kat használ az IS-ben, hogy javítsa és javítsa a szolgáltatásokat és funkciókat a Felhasználók számára. A cookie-k a felhasználóktól származó tranzakció vagy kérés végrehajtásának alapját képezik. Ilyen például az információk megjegyzése, ahogy a felhasználó a webhelyen halad, hogy megkönnyítse a felhasználó dolgát, és lehetőség szerint megfelelő szolgáltatási ajánlatot nyújtson. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy az IS emlékezzen arra, hogy a felhasználó milyen opciókat választott, így nagyobb funkcionalitást biztosítva. A funkcionális cookie-k például lehetővé teszik az IS számára, hogy megjegyezze a felhasználóra jellemző beállításokat, például az ország kiválasztását és a tartós bejelentkezési státuszt, ha a felhasználó beállít egyet. Az analitikai sütik lehetővé teszik a szolgáltató számára, hogy az internetes szolgáltatás használatával kapcsolatos adatokat gyűjtsön, beleértve azt a tartalmat, amelyre a felhasználó az internetes szolgáltatás böngészése során rákattint, az internetes szolgáltatás teljesítményének és megjelenésének javítása érdekében. Ezeket a cookie-kat harmadik fél, azaz az analitikai szolgáltató rendelkezésére bocsáthatják, de csak az IS-sel kapcsolatos célokra használják. A célzott cookie-k megjegyzik a felhasználónak az internetes portál használatával kapcsolatos információkat, hogy a szolgáltató promóciós és egyéb célzott információkat nyújthasson a felhasználónak az internetes portálon.


Ezen túlmenően a Szolgáltató egy kattintásfolyam-módszer segítségével automatikusan nyilvántartást kaphat arról a tartalomról, amelyre a felhasználó az internetes portál böngészése során rákattint. A Szolgáltató harmadik féltől származó webanalitikai eszközöket is használhat, amelyek információkat gyűjtenek az internetes portál látogatóinak tevékenységeiről. A felhasználók a böngészőjük segítségével meghatározhatják, hogy milyen módon kapjanak értesítést, ha bizonyos típusú sütiket kapnak, illetve hogyan korlátozhatják vagy blokkolhatják (letilthatják) a sütik bizonyos típusait. Az internetes böngészők módot kínálnak a sütik korlátozására vagy törlésére. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a cookie-k nélkül előfordulhat, hogy nem tudja használni az internetes portál egyes funkcióit.

Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése

Kedves Fogyasztó, ha úgy gondolja, hogy igazságtalanságot követtünk el Önnel szemben, vagy nem teljesítettük kötelezettségeinket, kérjük, forduljon hozzánk a info@e-manikury.cz e-mail címen.

Ha nem tudjuk közvetlenül megoldani a vitát, a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvényt módosító 378/2015. sz. törvény alapján Önnek joga van a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezésére is.
A kereskedő és a fogyasztó közötti fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére szolgáló szervezet (ADR) a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság vagy az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által felhatalmazott más szervezet, lásd http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóságnál a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság honlapján elérhető online űrlapon keresztül javaslatot nyújtson be: https://adr.coi.cz/cs .
A fogyasztó a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez vagy egy arra felhatalmazott szervhez a jogvita tárgyát képező jogának az eladóval szembeni első gyakorlásától számított 1 éven belül nyújthat be igényt.
A fogyasztó az EU bíróságon kívüli fogyasztói vitarendezési platformján keresztül is benyújthat igényt, amely online elérhető a következő címen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Csak az EU-ban élő fogyasztó nyújthat be keresetet az EU-ban letelepedett kereskedővel szemben.
Ha a vitás felek nem elégedettek a fogyasztói jogvitájuk bíróságon kívüli rendezésének minőségével, és úgy vélik, hogy az eljárás során megsértették a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére vonatkozó szabályokat, panaszt nyújthatnak be az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz vagy a adresuadr@mpo.cz e-mail címen.
Határokon átnyúló jogviták esetén az Európai Fogyasztói Központ Csehország segít a fogyasztóknak abban, hogy elérjék az illetékes bíróságon kívüli fogyasztói vitarendezési szervet.
A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésének költségeit a felek maguk viselik.

 

Ezt az oldalt a deepl.com fordította, ezért a szövegezés pontatlan lehet. A szakszerű fordítás folyamatban van.